Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Hendriks Motorsport Nederland BV
  Voltaweg 5
  5993 SE
  Maasbree
  Nederland
   
  Phone: +31-(0)77-7201701
  E-mail:[email protected]
   
  KVK nummer :78424984
  BTW nummer:NL861389128B01

  Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Hendriks Motorsport Nederland  B.V.

  Voorheen Hendriks Motorsport BV - KVK 571 54 805


  Artikel 1 - Algemeen 1
  1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
  aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Hendriks Motorsport Nederland BV,
  hierna te noemen “Hendriks Motorsport". gedaan aan en/of
  aangegaan met derden. hierna te noemen "wederpartij".
  1.2 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele
  door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
  1.3 Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks
  uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere
  overeenkomsten geen rechten ontlenen.
  1.4 Voor bestellingen beneden een bedrag van € 25,00 excl. btw. wordt door Hendriks Motorsport
  € 3,50 aan behandeling kosten en administratiekosten in rekening gebracht.
  1.5 De koper verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde of maatwerk producten en zaken. Speciaal
  door Hendriks Motorsport bestelde producten en zaken worden door Hendriks Motorsport
  na levering niet retour genomen.
  1.6 Retourzendingen kunnen slechts binnen 14 dagen franco worden ontvangen. Hendriks Motorsport
  moet hiermee akkoord zijn gegaan. 


  Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst


  2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het
  sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgave
  van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Hendriks
  Motorsport niet.
  2.2 Indien geen schriftelijke overeenkomst door Hendriks Motorsport is afgegeven, geldt
  de schriftelijke bevestiging van Hendriks Motorsport dan wel de aflevering bon dan wel de factuur
  van Hendriks Motorsport als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.
  2.3 Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens
  Hendriks Motorsport aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in
  rekening worden gebracht.
  2.4 Hendriks Motorsport is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.


  Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst op afstand


  3.1 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Hendriks Motorsport en de consument
  wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
  digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
  of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  3.2 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier
  voor herroeping;
  3.3 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
  overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
  samengekomen;


  Artikel 4 – De overeenkomst


  4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4.4, tot stand op het moment
  van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hendriks Motorsport
  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang
  de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hendriks Motorsport is bevestigd, kan de consument
  de overeenkomst ontbinden.
  4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hendriks Motorsport passende technische
  en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
  zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hendriks
  Motorsport daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4.4 Hendriks Motorsport kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
  zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
  voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hendriks Motorsport op
  grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
  te verbinden.
  4.5 Hendriks Motorsport zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
  consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
  op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Hendriks Motorsport waar de consument met klachten
  terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
  gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
  herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
  van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
  de overeenkomst op afstand;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
  meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  4.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
  levering.


  Artikel 5 – Herroepingsrecht


  5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
  een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hendriks Motorsport
  mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
  reden(en) verplichten.
  5.2 De in lid 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
  consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
  consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Hendriks
  Motorsport mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
  wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
  levertijd weigeren.
  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
  waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
  onderdeel heeft ontvangen;
  c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
  de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
  ontvangen.


  Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd


  6.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
  zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
  en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
  product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  6.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
  van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 6.1.
  6.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hendriks Motorsport
  hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over
  het herroepingsrecht heeft verstrekt.


  Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan


  7.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
  door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hendriks
  Motorsport.
  7.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 7.1 bedoelde melding,
  zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Hendriks
  Motorsport. Dit hoeft niet als Hendriks Motorsport heeft aangeboden het product zelf af te halen.
  De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
  voordat de bedenktijd is verstreken.
  7.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
  in originele staat en verpakking, en conform de door Hendriks Motorsport verstrekte redelijke
  en duidelijke instructies.
  7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
  consument.
  7.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Hendriks
  Motorsport niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Hendriks Motorsport
  aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te
  dragen.
  7.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
  dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid
  aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Hendriks Motorsport een bedrag verschuldigd dat
  evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Hendriks Motorsport is nagekomen op
  het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
  7.7 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële
  drager geleverde digitale inhoud, indien:
  a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
  de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
  of
  c. Hendriks Motorsport heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
  7.8 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
  van rechtswege ontbonden.


  Artikel 8 – Verplichtingen van Hendriks Motorsport bij herroeping


  8.1 Als Hendriks Motorsport de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
  maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  8.2 Hendriks Motorsport vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
  door Hendriks Motorsport in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
  doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij
  Hendriks Motorsport aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot
  hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
  naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  8.3 Hendriks Motorsport gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
  gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
  de consument.
  8.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
  standaardlevering, hoeft Hendriks Motorsport de bijkomende kosten voor de duurdere methode
  niet terug te betalen.


  Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht


  Hendriks Motorsport kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
  maar alleen als Hendriks Motorsport dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
  overeenkomst, heeft vermeld:
  9.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
  waarop Hendriks Motorsport geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
  voordoen
  9.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
  verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Hendriks Motorsport
  worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt
  persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle
  bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  9.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Hendriks Motorsport
  de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  9.4 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
  een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
  goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
  9.5 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
  of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
  9.6 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
  worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
  voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  9.7 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
  om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  9.8 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  9.9 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
  levering is verbroken;
  9.10 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

  Artikel 10 – Prijzen

  LET OP: Alle webshop prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten.


  10.1 Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn excl. omzetbelasting en/of andere heffingen van
  overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montagewerkzaamheden, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  10.2 Bij stijging van de prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Hendriks Motorsport
  daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere
  arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het
  tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is Hendriks Motorsport gerechtigd de
  overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedeelde stijging. De wederpartij is
  hieraan te allen tijde gebonden. Tenzij de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden nadat de
  overeenkomst is gesloten en indien en voor zover de wederpartij niet handelt in de uitoefening
  van een beroep of bedrijf, in welk geval de wederpartij de overeenkomst kan ontbinden. De
  wederpartij heeft deze mogelijkheid niet indien de prijsverhoging het gevolg is
  van overheidsmaatregelen.
  10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet inbegrepen in
  de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.
  10.4 Prijzen zijn berekend voor levering af de vestigingsplaats van Hendriks Motorsport. Bij aflevering
  elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.


  Artikel 11 - Levering


  11.1 Levering geschiedt af vestigingsplaats Hendriks Motorsport, tenzij partijen anders
  zijn overeengekomen.
  11.2 Vanaf het tijdstip dat de wederpartij heeft meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering
  gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door Hendriks
  Motorsport voor hem gehouden. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald,
  is Hendriks Motorsport gerechtigd bewaarloon te berekenen conform
  het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief. Eventuele verzending van de zaken geschiedt
  voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
  11.3 Levering anders dan af vestigingsplaats Hendriks Motorsport geschiedt uitsluitend voor
  rekening en risico van de wederpartij onder rembours. De levering geschiedt per post,
  pakketdiensten of bode.
  11.4 Het risico van het door Hendriks Motorsport ter reparatie of anderszins onder zijn beheer
  aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Hendriks
  Motorsport, bij de wederpartij. De wederpartij dient in die voorkomende gevallen er voor zorg te
  dragen dat deze zaken ten aller tijde door hem verzekerd zijn tegen inbraak, diefstal,
  brandschade en/of iedere andere vorm van beschadiging.


  Artikel 12 - Levertijden


  12.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale
  termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is te allen tijde
  toegestaan.
  12.2 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Hendriks Motorsport de
  wederpartij tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan
  wel kunnen worden afgeleverd.


  Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud


  13.1 Hendriks Motorsport behoudt zich de eigendom van de geleverde of te leveren zaken
  voor, totdat zijn vorderingen ter zake alle door Hendriks Motorsport aan de wederpartij
  krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken geheel door de wederpartij
  zijn voldaan, waaronder de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de
  overeenkomst. Hendriks Motorsport blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te
  leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
  uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald.
  13.2 De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren
  zaken te vervreemden, te bezwaren of enigszins anders aan derden ter beschikking te stellen
  noch in gebruik te geven, een pandrecht of een
  stil pandrecht op te vestigen, tenzij zulks geschiedt ten behoeve en op initiatief van Hendriks
  Motorsport.
  13.3 Indien Hendriks Motorsport het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een
  stilpandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
  zaken of te leveren zaken ter zake alle vorderingen welke Hendriks Motorsport op de wederpartij
  heeft, een en ander op de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de
  wederpartij overgaat. De wederpartij verplicht zich alle medewerking te verlenen die in dit kader
  is vereist.
  13.4 Indien de wederpartij in gebreke is, is Hendriks Motorsport gerechtigd de hem
  toebehorende zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen van de plaats
  waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de
  zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor
  diens rekening en risico.
  13.5 De wederpartij die handelt in strijd met het vorenstaande verbeurt ten gunste van Hendriks
  Motorsport een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden
  valt, onverminderd het recht op schadevergoeding. De boete is gelijk aan tweemaal het
  factuurbedrag met een minimum van € 500,- per handeling.


  Artikel 14 - Betaling


  14.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening op
  een door Hendriks Motorsport aangegeven rekeningnummer en in een door Hendriks Motorsport
  aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking
  op het door Hendriks Motorsport aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de
  wederpartij.
  14.2 Hendriks Motorsport is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de
  factuurprijs van de wederpartij te vorderen.
  14.3 Hendriks Motorsport is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
  14.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling
  over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1,5 % op
  maandbasis, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte
  van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
  14.5 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke
  incassokosten en processuele kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De
  buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de
  Nederlandse Orde van Advocaten.
  14.6 Hendriks Motorsport is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar
  zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de
  wederpartij, indien naar het oordeel van Hendriks Motorsport de omstandigheden daartoe
  aanleiding geven. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheden te stellen, geeft
  Hendriks Motorsport het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd
  zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
  14.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een
  overeengekomen termijn ook wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt,
  (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder
  curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de
  wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  14.8 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de
  verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter
  afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij
  dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


  Artikel 15 - Retentierecht


  15.1 Hendriks Motorsport kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen bij voor of namens
  de wederpartij onder zich heeft, zolang door Hendriks Motorsport geleverde zaken of diensten
  niet volledig door de wederpartij zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke
  de wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene
  voorwaarden jegens Hendriks Motorsport verschuldigd is of zal zijn.
  15.2 Door zaken in de macht van Hendriks Motorsport te (doen) brengen, vestigt de
  wederpartij daarop een pandrecht voor al hetgeen bij aan Hendriks Motorsport uit welke hoofde
  ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit
  hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat
  Hendriks Motorsport als pandhouder even genoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos
  pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze
  algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen
  registreren.


  Artikel 16 - Vervangen onderdelen


  16.1 De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatieopdracht eigendom
  van Hendriks Motorsport, zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan
  maken.


  Artikel 17 – Stallingkosten


  17.1 Indien de wederpartij binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de
  reparatieopdracht de zaak dan wel de auto niet heeft afgehaald, kan Hendriks Motorsport
  stallingkosten in rekening brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf of plaatselijk geldende
  tarief.


  Artikel 18 - Niet-toerekenbare tekortkoming


  18.1 Indien Hendriks Motorsport door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd
  de overeenkomst na te komen, is Hendriks Motorsport gerechtigd de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten en kan dientengevolge niet langer worden gehouden aan
  de opgegeven reparatie- en/of levertijd. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op een
  eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen
  gevolgschade of interesten doen gelden.
  18.2 Indien Hendriks Motorsport bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming
  reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Hendriks Motorsport gerechtigd de
  reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
  gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  18.3 Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie,
  oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden,
  ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van
  invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende
  omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Hendriks Motorsport afhankelijk is, zoals de
  niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Hendriks Motorsport zijn
  ingeschakeld.


  Artikel 19 - Reclame


  19.1 Reclames ter zake van door Hendriks Motorsport geleverde zaken of door hem verrichte diensten
  dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen bij Hendriks Motorsport te
  worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment
  van feitelijke levering van de zaak c.q. op het moment van het
  verrichten van de dienst.
  19.2 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Hendriks Motorsport geleverde zaken
  is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.
  19.3 Retour gezonden zaken worden niet aangenomen tenzij tevoren schriftelijk door Hendriks
  Motorsport geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden in de originele onbeschadigde
  verpakking.


  Artikel 20 - Garantie


  20.1 Voor door Hendriks Motorsport geleverde merkartikelen zijn de garantievoorwaarden van
  de fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden c.q. het
  garantiebewijs van die fabrikant. Hendriks Motorsport kan niet verplicht worden
  enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de wederpartij indien de fabrikant
  niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Hendriks Motorsport na te komen, dan wel daartoe
  niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of
  daarmee vergelijkbare situaties verkeert.
  20.2 Klachten van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de
  overeenkomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. uitvoering van
  de opdracht, door middel van een aangetekende brief ter kennis van Hendriks Motorsport te zijn
  gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht te dier zake jegens Hendriks
  Motorsport kan doen gelden, tenzij Hendriks Motorsport de klacht alsnog als geaccepteerd wenst
  te beschouwen en te kennen geeft deze te zullen behandelen.
  20.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Hendriks Motorsport geaccepteerde
  klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door Hendriks Motorsport geleverde
  zaken, dan is
  Hendriks Motorsport slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door
  zaken van de overeengekomen kwaliteit.
  20.4 Ter zake van de levering van versnellingsbakken, ruilmotoren en/of complete revisie van een
  motor gelden de navolgende garantiebepalingen:
  a. Garantie wordt door Hendriks Motorsport aan de wederpartij verleend voor een gebruik
  van maximaal 5000 km of 3 maanden indien de km minder zijn dan 5000 km, direct ingaande
  na de datum van aflevering van de motor of versnellingsbak indien die door de wederpartij zelf
  wordt ingebouwd, dan wel van het motorisch bedrijfsklare
  voertuig indien de wederpartij de motor zelf niet heeft ingebouwd, tenzij anders
  is overeengekomen.
  b. De garantie wordt slechts verstrekt aan de wederpartij en geldt niet voor opvolgende
  rechtverkrijgende. Nakoming van de garantie kan slechts in Nederland worden gevraagd.
  c. Ten aanzien van ruilmotoren/versnellingsbakken omvat de garantie het herstellen van defecten,
  die zich tijdens de garantieperiode openbaren, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde
  onder f.
  d. Ten aanzien van in opdracht compleet gereviseerde motoren en versnellingsbakken omvat de
  garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging
  van ter zake bijgeleverde onderdelen, die tijdens de garantieperiode defect raken, zulks met
  inachtneming van het bepaalde onder f.
  e. Voor zover het compleet gereviseerde motoren/versnellingsbakken betreft zijn van de garantie
  uitgesloten met door
  Hendriks Motorsport bijgeleverde cilinderblokken, versnellingsbakken, cilinderkoppen
  en krukassen, tenzij hieraan optredende defecten te wijten zijn aan door Hendriks Motorsport
  onjuist uitgevoerde bewerkingen. Uitgesloten van de garantie is scheurvorming en/of breuk
  van bij de te reviseren motor behorende cilinderblokken, cilinderkoppen en krukassen.
  f. De kosten van reparatie, vervanging en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen, als
  genoemd onder c en d, zijn geheel voor rekening van Hendriks Motorsport, tot een maximum
  gedurende de gehele garantieperiode van het door Hendriks Motorsport gefactureerde bedrag.
  Deze voor rekening van Hendriks Motorsport komende kosten zullen ook
  niet worden verhoogd met de werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk uit- en
  inbouwen van de motor en andere nevenkosten zoals bijv. afsleepkosten, kosten van een
  huurauto e.d.
  g. Ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal onderhoud, reparatie-,
  onderhoudswerkzaamheden en/of onjuiste inbouwaansluiting door de wederpartij en/of derde,
  slechte behandeling, verkeerd gebruik en/of reparaties of defecten die een direct gevolg zijn
  van defecte elektronische apparatuur zoals computers, sensoren of gevers zijn uitgesloten
  van de garantie. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan
  zijn ten gevolge van de bij de motor behorende, doch niet door Hendriks Motorsport
  gecontroleerde appendages, alsmede te zake van defecten en schades, die ontstaan door
  deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven. De garantie strekt zich niet uit tot motoren die
  LPG-GAS als brandstof hebben.
  h. Wederpartij dient zich voor behandeling van garantiegevallen, steeds terstond en in ieder geval
  binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan wederpartij meent dat dit onder de
  garantiebepalingen valt, te wenden tot Hendriks Motorsport en is niet zonder schriftelijke
  toestemming van Hendriks Motorsport gerechtigd de motor en versnellingsbak elders te laten
  herstellen, een en ander op straffe van verval van elke mogelijke aanspraak jegens Hendriks
  Motorsport op basis van deze voorwaarden.
  i. De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en gereviseerde en strekt zich derhalve
  niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken - al dan niet van derden -ten
  gevolge van gebreken aan en/of defect raken
  van de motor, versnellingsbak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere
  kosten dan ook die hieruit voor wederpartij mochten ontstaan. Derhalve is uitdrukkelijk
  uitgesloten bedrijfsschade die wederpartij en/of derden
  zouden kunnen leiden ter zake een defect aan de motor, versnellingsbak of onderdelen
  daarvan.
  j. De garantieverplichting vervalt in ieder geval indien de wederpartij niet stipt aan zijn
  betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling
  te weigeren op grond van het feit dat Hendriks Motorsport haar
  garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is c.q. zou zijn nagekomen.
  k. Alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz. alsmede
  gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie.


  Artikel 21 - Aansprakelijkheid


  21.1 Hendriks Motorsport is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en gevolgschade,
  daaronder begrepen schade aan personen of zaken van derden, ontstaan door welke oorzaak
  dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
  21.2 Hendriks Motorsport is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin
  voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen,
  hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen.
  21.3 Indien Hendriks Motorsport op basis van haar op dat moment bekende feiten
  en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht,
  terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten
  onrechte is geschied, is Hendriks Motorsport niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei
  vergoeding van schade over te gaan.
  21.4 In die gevallen waarin Hendriks Motorsport aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot
  hetgeen in een voorkomend geval uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
  Hendriks Motorsport wordt uitgekeerd dan wel tot, indien de
  bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, de netto factuurwaarde of een deel
  daarvan van de geleverde zaken en/of verrichtte diensten.
  21.5 De wederpartij vrijwaart Hendriks Motorsport tegen iedere vordering tot schadevergoeding van
  derden, ongeacht de oorzaak.


  Artikel 22 - Conversie


  22.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verkoop-, leveringsen
  betalingsvoorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn laat
  de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  22.2 Hendriks Motorsport en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of
  zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de
  nietige of vernietigde bepalingen.


  Artikel 23 - Geschillen


  23.1 Op alle overeenkomsten welke door Hendriks Motorsport worden gesloten, is
  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend
  door een Nederlands gerecht beslecht.
  23.2 Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, leveringen
  betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
  23.3 De werking van elk internationaal verdrag ter zake de koop van roerende lichamelijke goederen
  waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt
  hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
  23.4 Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan,
  zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Roermond, tenzij de
  Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke
  bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
  23.5 Indien Hendriks Motorsport in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel
  of grotendeels ten onrechte is geschied, is de wederpartij de kosten van buitengerechtelijk
  verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Hendriks Motorsport verschuldigd.

  23.6 Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr)."


  Bijlage I: Modelformulier voor herroeping overeenkomst op afstand
  Modelformulier voor herroeping
  (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
  - Aan: [ naam ondernemer]
  [ geografisch adres ondernemer]
  [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
  [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
  - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
  de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
  de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
  de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
  herroept/herroepen*
  - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  - [Naam consumenten(en)]
  - [Adres consument(en)]
  - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

   

  Alle webshop prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten.
  Let op! Autosport is gevaarlijk. Er zit dan ook GEEN garantie op Autosport gerelateerde
  producten en Hendriks Motorsport kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden
  voor geleden schade of letsel.

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »