PDF catalogi per merk
0
Sluiten

Online Shop

Filters

   Algemene voorwaarden

   Hendriks Motorsport Nederland BV
   Voltaweg 5
   5993 SE
   Maasbree
   Nederland
    
   Phone: +31-(0)77-7201701
   E-mail:[email protected]
    
   KVK nummer :78424984
   BTW nummer:NL861389128B01

   Algemene Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Hendriks Motorsport Nederland  B.V.

   Voorheen Hendriks Motorsport BV - KVK 571 54 805


   Artikel 1 - Algemeen 1
   1.1 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
   aanbiedingen, overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Hendriks Motorsport BV,
   hierna te noemen “Hendriks Motorsport". gedaan aan en/of
   aangegaan met derden. hierna te noemen "wederpartij".
   1.2 Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele
   door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
   1.3 Afwijkende voorwaarden en condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks
   uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De wederpartij kan hieraan in andere
   overeenkomsten geen rechten ontlenen.
   1.4 Voor bestellingen beneden een bedrag van € 25,00 excl. btw. wordt door Hendriks Motorsport
   € 3,50 aan behandeling kosten en administratiekosten in rekening gebracht.
   1.5 De koper verplicht zich tot afname van speciaal voor hem bestelde of maatwerk producten en zaken. Speciaal
   door Hendriks Motorsport bestelde producten en zaken worden door Hendriks Motorsport
   na levering niet retour genomen.
   1.6 Retourzendingen kunnen slechts binnen 14 dagen franco worden ontvangen. Hendriks Motorsport
   moet hiermee akkoord zijn gegaan. 
   Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst
   2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het
   sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgave
   van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch binden Hendriks
   Motorsport niet.
   2.2 Indien geen schriftelijke overeenkomst door Hendriks Motorsport is afgegeven, geldt
   de schriftelijke bevestiging van Hendriks Motorsport dan wel de aflevering bon dan wel de factuur
   van Hendriks Motorsport als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst.
   2.3 Wijzigingen in de overeenkomst van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens
   Hendriks Motorsport aangebracht, die hogere kosten veroorzaken kunnen aan de wederpartij in
   rekening worden gebracht.
   2.4 Hendriks Motorsport is gerechtigd bij de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen.
   Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst op afstand
   3.1 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Hendriks Motorsport en de consument
   wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
   digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend
   of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
   3.2 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier
   voor herroeping;
   3.3 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een
   overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn
   samengekomen;
   Artikel 4 – De overeenkomst
   4.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4.4, tot stand op het moment
   van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   4.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hendriks Motorsport
   onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang
   de ontvangst van deze aanvaarding niet door Hendriks Motorsport is bevestigd, kan de consument
   de overeenkomst ontbinden.
   4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hendriks Motorsport passende technische
   en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
   zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Hendriks
   Motorsport daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
   4.4 Hendriks Motorsport kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
   zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
   voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hendriks Motorsport op
   grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
   gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
   te verbinden.
   4.5 Hendriks Motorsport zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
   consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
   op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   a. het bezoekadres van de vestiging van Hendriks Motorsport waar de consument met klachten
   terecht kan;
   b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
   gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
   herroepingsrecht;
   c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
   van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van
   de overeenkomst op afstand;
   e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
   meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
   f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
   4.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste
   levering.
   Artikel 5 – Herroepingsrecht
   5.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende
   een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hendriks Motorsport
   mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn
   reden(en) verplichten.
   5.2 De in lid 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
   consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
   consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Hendriks
   Motorsport mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
   wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
   levertijd weigeren.
   b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
   waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
   onderdeel heeft ontvangen;
   c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
   de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
   ontvangen.
   Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
   6.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
   zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken
   en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het
   product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
   6.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
   van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 6.1.
   6.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Hendriks Motorsport
   hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over
   het herroepingsrecht heeft verstrekt.
   Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
   7.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
   door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Hendriks
   Motorsport.
   7.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 7.1 bedoelde melding,
   zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Hendriks
   Motorsport. Dit hoeft niet als Hendriks Motorsport heeft aangeboden het product zelf af te halen.
   De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
   voordat de bedenktijd is verstreken.
   7.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk
   in originele staat en verpakking, en conform de door Hendriks Motorsport verstrekte redelijke
   en duidelijke instructies.
   7.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
   consument.
   7.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Hendriks
   Motorsport niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Hendriks Motorsport
   aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te
   dragen.
   7.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de
   dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid
   aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Hendriks Motorsport een bedrag verschuldigd dat
   evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Hendriks Motorsport is nagekomen op
   het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
   7.7 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële
   drager geleverde digitale inhoud, indien:
   a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van
   de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
   b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming;
   of
   c. Hendriks Motorsport heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
   7.8 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
   van rechtswege ontbonden.
   Artikel 8 – Verplichtingen van Hendriks Motorsport bij herroeping
   8.1 Als Hendriks Motorsport de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk
   maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
   8.2 Hendriks Motorsport vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten
   door Hendriks Motorsport in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld
   doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij
   Hendriks Motorsport aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot
   hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden,
   naar gelang welk tijdstip eerder valt.
   8.3 Hendriks Motorsport gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
   gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor
   de consument.
   8.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
   standaardlevering, hoeft Hendriks Motorsport de bijkomende kosten voor de duurdere methode
   niet terug te betalen.
   Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
   Hendriks Motorsport kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
   maar alleen als Hendriks Motorsport dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
   overeenkomst, heeft vermeld:
   9.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
   waarop Hendriks Motorsport geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen
   voordoen
   9.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
   verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Hendriks Motorsport
   worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt
   persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle
   bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
   9.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Hendriks Motorsport
   de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
   9.4 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst
   een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden,
   goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
   9.5 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum
   of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
   9.6 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
   worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
   voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   9.7 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn
   om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   9.8 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
   9.9 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na
   levering is verbroken;
   9.10 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
   b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
   Artikel 10 – Prijzen
   10.1 Alle prijzen luiden in Nederlandse valuta en zijn excl. omzetbelasting en/of andere heffingen van
   overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montagewerkzaamheden, tenzij
   uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   10.2 Bij stijging van de prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van Hendriks Motorsport
   daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere
   arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het
   tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is Hendriks Motorsport gerechtigd de
   overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedeelde stijging. De wederpartij is
   hieraan te allen tijde gebonden. Tenzij de prijs wordt verhoogd binnen 3 maanden nadat de
   overeenkomst is gesloten en indien en voor zover de wederpartij niet handelt in de uitoefening
   van een beroep of bedrijf, in welk geval de wederpartij de overeenkomst kan ontbinden. De
   wederpartij heeft deze mogelijkheid niet indien de prijsverhoging het gevolg is
   van overheidsmaatregelen.
   10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet inbegrepen in
   de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.
   10.4 Prijzen zijn berekend voor levering af de vestigingsplaats van Hendriks Motorsport. Bij aflevering
   elders op verzoek van de wederpartij zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.
   Artikel 11 - Levering
   11.1 Levering geschiedt af vestigingsplaats Hendriks Motorsport, tenzij partijen anders
   zijn overeengekomen.
   11.2 Vanaf het tijdstip dat de wederpartij heeft meegedeeld dat de verkochte zaak voor aflevering
   gereed staat, is de zaak voor rekening en risico van de wederpartij en wordt deze door Hendriks
   Motorsport voor hem gehouden. Indien de zaak niet binnen 8 dagen na dat tijdstip is afgehaald,
   is Hendriks Motorsport gerechtigd bewaarloon te berekenen conform
   het in zijn bedrijf of ter plaatse geldend tarief. Eventuele verzending van de zaken geschiedt
   voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij anders is overeengekomen.
   11.3 Levering anders dan af vestigingsplaats Hendriks Motorsport geschiedt uitsluitend voor
   rekening en risico van de wederpartij onder rembours. De levering geschiedt per post,
   pakketdiensten of bode.
   11.4 Het risico van het door Hendriks Motorsport ter reparatie of anderszins onder zijn beheer
   aanvaarde zaken blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Hendriks
   Motorsport, bij de wederpartij. De wederpartij dient in die voorkomende gevallen er voor zorg te
   dragen dat deze zaken ten aller tijde door hem verzekerd zijn tegen inbraak, diefstal,
   brandschade en/of iedere andere vorm van beschadiging.
   Artikel 12 - Levertijden
   12.1 Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale
   termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Vervroegde levering is te allen tijde
   toegestaan.
   12.2 Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Hendriks Motorsport de
   wederpartij tijdig van tevoren meedelen wanneer de zaken voor levering gereed staan dan
   wel kunnen worden afgeleverd.
   Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
   13.1 Hendriks Motorsport behoudt zich de eigendom van de geleverde of te leveren zaken
   voor, totdat zijn vorderingen ter zake alle door Hendriks Motorsport aan de wederpartij
   krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken geheel door de wederpartij
   zijn voldaan, waaronder de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de
   overeenkomst. Hendriks Motorsport blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te
   leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
   uit dergelijke overeenkomsten niet heeft betaald.
   13.2 De wederpartij is niet gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of te leveren
   zaken te vervreemden, te bezwaren of enigszins anders aan derden ter beschikking te stellen
   noch in gebruik te geven, een pandrecht of een
   stil pandrecht op te vestigen, tenzij zulks geschiedt ten behoeve en op initiatief van Hendriks
   Motorsport.
   13.3 Indien Hendriks Motorsport het nodig acht, zal naast het eigendomsvoorbehoud tevens een
   stilpandrecht onder voorbehoud worden gevestigd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
   zaken of te leveren zaken ter zake alle vorderingen welke Hendriks Motorsport op de wederpartij
   heeft, een en ander op de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom op de
   wederpartij overgaat. De wederpartij verplicht zich alle medewerking te verlenen die in dit kader
   is vereist.
   13.4 Indien de wederpartij in gebreke is, is Hendriks Motorsport gerechtigd de hem
   toebehorende zaken op kosten van de wederpartij (zelf) te doen terughalen van de plaats
   waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op, of veroorzaakt door de
   zaken gedurende de periode dat zij zich onder de wederpartij bevonden, komen voor
   diens rekening en risico.
   13.5 De wederpartij die handelt in strijd met het vorenstaande verbeurt ten gunste van Hendriks
   Motorsport een boete voor iedere handeling die onder een van de aldaar vermelde verboden
   valt, onverminderd het recht op schadevergoeding. De boete is gelijk aan tweemaal het
   factuurbedrag met een minimum van € 500,- per handeling.
   Artikel 14 - Betaling
   14.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening op
   een door Hendriks Motorsport aangegeven rekeningnummer en in een door Hendriks Motorsport
   aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking
   op het door Hendriks Motorsport aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de
   wederpartij.
   14.2 Hendriks Motorsport is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de
   factuurprijs van de wederpartij te vorderen.
   14.3 Hendriks Motorsport is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.
   14.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de wederpartij zonder verdere ingebrekestelling
   over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met 1,5 % op
   maandbasis, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte
   van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt.
   14.5 Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke
   incassokosten en processuele kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De
   buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de
   Nederlandse Orde van Advocaten.
   14.6 Hendriks Motorsport is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar
   zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de
   wederpartij, indien naar het oordeel van Hendriks Motorsport de omstandigheden daartoe
   aanleiding geven. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheden te stellen, geeft
   Hendriks Motorsport het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd
   zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
   14.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een
   overeengekomen termijn ook wanneer de wederpartij in staat van faillissement geraakt,
   (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder
   curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de
   wederpartij wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
   14.8 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de
   verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter
   afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij
   dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
   Artikel 15 - Retentierecht
   15.1 Hendriks Motorsport kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen bij voor of namens
   de wederpartij onder zich heeft, zolang door Hendriks Motorsport geleverde zaken of diensten
   niet volledig door de wederpartij zijn betaald, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke
   de wederpartij krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene
   voorwaarden jegens Hendriks Motorsport verschuldigd is of zal zijn.
   15.2 Door zaken in de macht van Hendriks Motorsport te (doen) brengen, vestigt de
   wederpartij daarop een pandrecht voor al hetgeen bij aan Hendriks Motorsport uit welke hoofde
   ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit
   hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat
   Hendriks Motorsport als pandhouder even genoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos
   pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze
   algemene voorwaarden als onderhandse akte te doen
   registreren.
   Artikel 16 - Vervangen onderdelen
   16.1 De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de reparatieopdracht eigendom
   van Hendriks Motorsport, zonder dat de wederpartij op enigerlei vergoeding aanspraak kan
   maken.
   Artikel 17 – Stallingkosten
   17.1 Indien de wederpartij binnen 3 werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de
   reparatieopdracht de zaak dan wel de auto niet heeft afgehaald, kan Hendriks Motorsport
   stallingkosten in rekening brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf of plaatselijk geldende
   tarief.
   Artikel 18 - Niet-toerekenbare tekortkoming
   18.1 Indien Hendriks Motorsport door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd
   de overeenkomst na te komen, is Hendriks Motorsport gerechtigd de uitvoering van de
   overeenkomst op te schorten en kan dientengevolge niet langer worden gehouden aan
   de opgegeven reparatie- en/of levertijd. De wederpartij kan uit dien hoofde geen recht op een
   eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen
   gevolgschade of interesten doen gelden.
   18.2 Indien Hendriks Motorsport bij het intreden van een niet-toerekenbare tekortkoming
   reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Hendriks Motorsport gerechtigd de
   reeds geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk te factureren en is de wederpartij
   gehouden de desbetreffende facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
   18.3 Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie,
   oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden,
   ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van
   invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende
   omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Hendriks Motorsport afhankelijk is, zoals de
   niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Hendriks Motorsport zijn
   ingeschakeld.
   Artikel 19 - Reclame
   19.1 Reclames ter zake van door Hendriks Motorsport geleverde zaken of door hem verrichte diensten
   dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen bij Hendriks Motorsport te
   worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment
   van feitelijke levering van de zaak c.q. op het moment van het
   verrichten van de dienst.
   19.2 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Hendriks Motorsport geleverde zaken
   is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk.
   19.3 Retour gezonden zaken worden niet aangenomen tenzij tevoren schriftelijk door Hendriks
   Motorsport geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden in de originele onbeschadigde
   verpakking.
   Artikel 20 - Garantie
   20.1 Voor door Hendriks Motorsport geleverde merkartikelen zijn de garantievoorwaarden van
   de fabrikant van toepassing, zoals omschreven in de algemene leveringsvoorwaarden c.q. het
   garantiebewijs van die fabrikant. Hendriks Motorsport kan niet verplicht worden
   enigerlei garantieverplichting na te komen jegens de wederpartij indien de fabrikant
   niet verplicht is eenzelfde verplichting jegens Hendriks Motorsport na te komen, dan wel daartoe
   niet in staat is doordat de fabrikant in surseance van betaling, in staat van faillissement of
   daarmee vergelijkbare situaties verkeert.
   20.2 Klachten van de wederpartij inhoudende dat het geleverde niet beantwoordt aan de
   overeenkomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken c.q. uitvoering van
   de opdracht, door middel van een aangetekende brief ter kennis van Hendriks Motorsport te zijn
   gebracht, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht te dier zake jegens Hendriks
   Motorsport kan doen gelden, tenzij Hendriks Motorsport de klacht alsnog als geaccepteerd wenst
   te beschouwen en te kennen geeft deze te zullen behandelen.
   20.3 Indien een tijdig ingediende klacht c.q. een door Hendriks Motorsport geaccepteerde
   klacht gegrond wordt bevonden en betrekking heeft op door Hendriks Motorsport geleverde
   zaken, dan is
   Hendriks Motorsport slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde zaken te vervangen door
   zaken van de overeengekomen kwaliteit.
   20.4 Ter zake van de levering van versnellingsbakken, ruilmotoren en/of complete revisie van een
   motor gelden de navolgende garantiebepalingen:
   a. Garantie wordt door Hendriks Motorsport aan de wederpartij verleend voor een gebruik
   van maximaal 5000 km of 3 maanden indien de km minder zijn dan 5000 km, direct ingaande
   na de datum van aflevering van de motor of versnellingsbak indien die door de wederpartij zelf
   wordt ingebouwd, dan wel van het motorisch bedrijfsklare
   voertuig indien de wederpartij de motor zelf niet heeft ingebouwd, tenzij anders
   is overeengekomen.
   b. De garantie wordt slechts verstrekt aan de wederpartij en geldt niet voor opvolgende
   rechtverkrijgende. Nakoming van de garantie kan slechts in Nederland worden gevraagd.
   c. Ten aanzien van ruilmotoren/versnellingsbakken omvat de garantie het herstellen van defecten,
   die zich tijdens de garantieperiode openbaren, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde
   onder f.
   d. Ten aanzien van in opdracht compleet gereviseerde motoren en versnellingsbakken omvat de
   garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen, alsmede de vervanging
   van ter zake bijgeleverde onderdelen, die tijdens de garantieperiode defect raken, zulks met
   inachtneming van het bepaalde onder f.
   e. Voor zover het compleet gereviseerde motoren/versnellingsbakken betreft zijn van de garantie
   uitgesloten met door
   Hendriks Motorsport bijgeleverde cilinderblokken, versnellingsbakken, cilinderkoppen
   en krukassen, tenzij hieraan optredende defecten te wijten zijn aan door Hendriks Motorsport
   onjuist uitgevoerde bewerkingen. Uitgesloten van de garantie is scheurvorming en/of breuk
   van bij de te reviseren motor behorende cilinderblokken, cilinderkoppen en krukassen.
   f. De kosten van reparatie, vervanging en van het opnieuw uitvoeren van bewerkingen, als
   genoemd onder c en d, zijn geheel voor rekening van Hendriks Motorsport, tot een maximum
   gedurende de gehele garantieperiode van het door Hendriks Motorsport gefactureerde bedrag.
   Deze voor rekening van Hendriks Motorsport komende kosten zullen ook
   niet worden verhoogd met de werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijk uit- en
   inbouwen van de motor en andere nevenkosten zoals bijv. afsleepkosten, kosten van een
   huurauto e.d.
   g. Ontstane defecten die het gevolg zijn van opzet, nalaten van normaal onderhoud, reparatie-,
   onderhoudswerkzaamheden en/of onjuiste inbouwaansluiting door de wederpartij en/of derde,
   slechte behandeling, verkeerd gebruik en/of reparaties of defecten die een direct gevolg zijn
   van defecte elektronische apparatuur zoals computers, sensoren of gevers zijn uitgesloten
   van de garantie. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan
   zijn ten gevolge van de bij de motor behorende, doch niet door Hendriks Motorsport
   gecontroleerde appendages, alsmede te zake van defecten en schades, die ontstaan door
   deelname aan wedstrijden of snelheidsproeven. De garantie strekt zich niet uit tot motoren die
   LPG-GAS als brandstof hebben.
   h. Wederpartij dient zich voor behandeling van garantiegevallen, steeds terstond en in ieder geval
   binnen 4 dagen na het voordoen van een geval waarvan wederpartij meent dat dit onder de
   garantiebepalingen valt, te wenden tot Hendriks Motorsport en is niet zonder schriftelijke
   toestemming van Hendriks Motorsport gerechtigd de motor en versnellingsbak elders te laten
   herstellen, een en ander op straffe van verval van elke mogelijke aanspraak jegens Hendriks
   Motorsport op basis van deze voorwaarden.
   i. De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en gereviseerde en strekt zich derhalve
   niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken - al dan niet van derden -ten
   gevolge van gebreken aan en/of defect raken
   van de motor, versnellingsbak of onderdelen daarvan of tot het vergoeden van welke verdere
   kosten dan ook die hieruit voor wederpartij mochten ontstaan. Derhalve is uitdrukkelijk
   uitgesloten bedrijfsschade die wederpartij en/of derden
   zouden kunnen leiden ter zake een defect aan de motor, versnellingsbak of onderdelen
   daarvan.
   j. De garantieverplichting vervalt in ieder geval indien de wederpartij niet stipt aan zijn
   betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd de betaling
   te weigeren op grond van het feit dat Hendriks Motorsport haar
   garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is c.q. zou zijn nagekomen.
   k. Alle elektronische onderdelen zoals gevers, computers, sensoren, modules enz. alsmede
   gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie.
   Artikel 21 - Aansprakelijkheid
   21.1 Hendriks Motorsport is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en gevolgschade,
   daaronder begrepen schade aan personen of zaken van derden, ontstaan door welke oorzaak
   dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
   21.2 Hendriks Motorsport is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin
   voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen,
   hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen.
   21.3 Indien Hendriks Motorsport op basis van haar op dat moment bekende feiten
   en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht,
   terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten
   onrechte is geschied, is Hendriks Motorsport niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei
   vergoeding van schade over te gaan.
   21.4 In die gevallen waarin Hendriks Motorsport aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot
   hetgeen in een voorkomend geval uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van
   Hendriks Motorsport wordt uitgekeerd dan wel tot, indien de
   bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, de netto factuurwaarde of een deel
   daarvan van de geleverde zaken en/of verrichtte diensten.
   21.5 De wederpartij vrijwaart Hendriks Motorsport tegen iedere vordering tot schadevergoeding van
   derden, ongeacht de oorzaak.
   Artikel 22 - Conversie
   22.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene verkoop-, leveringsen
   betalingsvoorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn laat
   de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
   22.2 Hendriks Motorsport en de wederpartij zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of
   zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de
   nietige of vernietigde bepalingen.
   Artikel 23 - Geschillen
   23.1 Op alle overeenkomsten welke door Hendriks Motorsport worden gesloten, is
   uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Elk geschil tussen partijen wordt uitsluitend
   door een Nederlands gerecht beslecht.
   23.2 Bij onenigheid over de uitleg van onderhavige algemene verkoop-, leveringen
   betalingsvoorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.
   23.3 De werking van elk internationaal verdrag ter zake de koop van roerende lichamelijke goederen
   waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt
   hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
   23.4 Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan,
   zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Roermond, tenzij de
   Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke
   bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
   23.5 Indien Hendriks Motorsport in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel
   of grotendeels ten onrechte is geschied, is de wederpartij de kosten van buitengerechtelijk
   verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Hendriks Motorsport verschuldigd.
   Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en typfouten.
   Let op! Autosport is gevaarlijk. Er zit dan ook GEEN garantie op Autosport gerelateerde
   producten en Hendriks Motorsport kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden
   voor geleden schade of letsel.

   23.6 Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr)."


   Bijlage I: Modelformulier voor herroeping overeenkomst op afstand
   Modelformulier voor herroeping
   (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
   - Aan: [ naam ondernemer]
   [ geografisch adres ondernemer]
   [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
   [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]
   - Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
   de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
   de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
   de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
   herroept/herroepen*
   - Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
   - [Naam consumenten(en)]
   - [Adres consument(en)]
   - [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
   * Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »