Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Policy

  Privacybeleid Hendriks Motorsport Nederland BV

  Over ons privacybeleid

  Hendriks Motorsport Nederland BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben

  voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik

  van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking

  aan derden.

  Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van

  Hendriks Motorsport Nederland BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/05/2018, met het

  publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke

  gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke

  voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze

  wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met

  betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

  Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

  vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

   

  Over de gegevensverwerking

  Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

  beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

   

   

  Webwinkelsoftware

   

  LightSpeed

  Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

  dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw

  gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

  Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende

  beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en

  een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met

  betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

  Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de

  dienstverlening verder te verbeteren.

   

  Webhosting

  Transip

  Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af vanTransIP.  TransIP verwerkt

  persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij

  metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIPheeft

  passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw

  persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

   

  Transip

  Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Transip. Deze partij heeft passende

  technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens

  zoveel mogelijk te voorkomen. Transip heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer

  vertrouwelijk.

   

  Payment processors

   

  Mollie

  Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

  Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

  creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

  persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

  dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle

  hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

  toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

  gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

   

  Beoordelingen

   

  WebwinkelKeur

  Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent

  u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review

  aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die

  inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en review eveneens op

  de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review

  te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met

  WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

  WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te

  beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening

  derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde

  waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de

  onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

   

  Verzenden en logistiek

  UPS

  Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

  gebruik van de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen.

   

  Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS delen.

  UPS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat UPS onderaannemers inschakelt, stelt UPS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

   

  Facturatie en boekhouden

  Exact

  Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van

  Exact. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze

  gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie

  en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact. Wij delen uw naam, adres en

  woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het

  administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

  Exact  is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact gebruikt uw

  persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

   

  Doel van de gegevensverwerking

   

  Algemeen doel van de verwerking

  Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

  verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

  (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -

  op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden

  niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

  Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed

  of wettelijke verplichting.

   

  Automatisch verzamelde gegevens

  Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening

  verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen

  persoonsgegevens.

   

  Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

   

  In voorkomende gevallen kan Hendriks Motorsport Nederland BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege.

  In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

   

  Bewaartermijnen

  Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft

  dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten

  als een vergeetverzoek.

  Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw

  (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

   

  Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw

  opdracht hebben vervaardigd.

   

  Uw rechten

  Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

  betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

  rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

  In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds

  bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te

  ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in

  het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van

  gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

  U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij

  uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

   

  Inzagerecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

  herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U

  ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons

  bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich

  hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

   

  Rectificatierecht

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

  herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

  privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij

  u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

   

  Recht op beperking van de verwerking

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

  herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

  U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij

  ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

   

  Recht op overdraagbaarheid

  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

  herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze

  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt

  ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij

  hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid

  kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van

  databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

   

  Recht van bezwaar en overige rechten

  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of

  in opdracht van Hendriks Motorsport Nederland BV. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken

  in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van

  gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

  U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden

  onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening

  dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

   

  Cookies

  Google Analytics

  Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij

  gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze

  verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij

  hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

  Cookies van derde partijen

  In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

   

  Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

  recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met

  betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

   

  Contactgegevens

  Hendriks Motorsport Nederland BV

  Contactpersoon voor privacyzaken

  T (+31) (0)77-7201701

  E [email protected]

  Vergelijk 0

  Voeg nog een product toe (max. 5)

  Start vergelijking

  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »